ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

27/11/2566 16:36:53น. 378
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.พะเยา


           ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานกับศูนย์ประสานงานแม่ข่าย อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 เพื่อเทิดพระเกียรติ และเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เห็นความหลากหลายทางด้านวิชาการ ปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ


          ในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม อาจารย์ประจำสาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมเพื่อนำผลงานวิจัยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ลิ้นจี่ GI พะเยา และ การวิจัยเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมนกยูงไทย ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ผลงานวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ.) เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าวฯ

          จากนั้น ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และโรงเรียนปงพัฒนาคม สมาชิกโรงเรียนสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนที่เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ อพ.สธ.

          ในการจัดงานครั้งนี้มีการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำเสนอโดย ผู้บริหาร และครู – อาจารย์ ผู้เรียนและเยาวชน การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น นำเสนอโดย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น จากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ รวม 129 แห่ง ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การออกร้านจำหน่ายอาหาร และสินค้าพื้นบ้าน

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
27/11/2566 16:36:53น. 378
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน