กาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 4 ณ ลานกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

15/1/2567 14:42:53น. 244
กาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 4 ณ ลานกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 4
ณ ลานกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
                    “กาดเวิ้งว้าว” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 6 คณะ คือ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุนทรียศิลป์ให้กับนิสิต เพื่อให้นิสิต ได้มีเวที่ในการแสดงความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับนิสิตด้วย


                     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 67 เวลา 17.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุกภร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมได้รับเกียรติจากคณบดี อีก 5 ท่าน ได้แก่ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นิสิตเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ ลานกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานนิสิต ได้แก่ ผลงานการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากคณะเภสัชศาสตร์ ประเภทที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต จากโครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13 ประเภทที่ 2 การพัฒนากระบวนการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จากโครงการการขยายกำลังการผลิตและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากแอ่งแถะเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ และประเภทที่ 3 การพัฒนาระบบดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิตจากโครงการระบบการดูแลนิสิตแบบองค์รวม ผลงานการพัฒนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคนระบบนิเวศน์วัฒนธรรมในพื้นที่บ้านปางปูเลาะ การยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในพื้นที่บ้านปางปูเลาะ บ้านผาแดง และบ้านป่าเมี่ยง ผลงานโมเดลโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานทางนวัตกรรมทางการพยาบาลจาก คณะพยาบาลศาสตร์ การแสดงต้นไม้ประดับ (ต้นไม้จิ๋ว) จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าจากสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ รวมไปถึง กิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุค จากชุมชนในจังหวัดพะเยา กิจกรรมวิพิธทัศนา "นาฎยกรรมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน" จากนิสิต 6 คณะพันธมิตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารของนิสิต โดยกิจกรรมกาดเวิ้งว้าวในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม ช็อป ชิม ชิว เป็นจำนวนมากอีกด้วย