กองกิจการนิสิต เข้าร่วมอบรมกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร

18/1/2567 9:07:34น. 70
ITA
วันที่ 17 มกราคม 2567 ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณลักษณะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีหัวข้อบรรยาย "การใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้ปลอดภัย" วิทยากรบรรยาย : นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวข้อบรรยาย "การใช้โปรแกรม App จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน" วิทยากรบรรยาย : นางสาวหฤทัย รัตนระพี นิติกรชำนาญพิเศษ
----------------------------------------------------------
🌐Website กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์กองกลาง   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
18/1/2567 9:07:34น. 70
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน