มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

18/1/2567 11:43:13น. 171
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
หาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
            โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง มีความระมัดระวัง และรอบคอบ เสริมสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กรอย่าง ยั่งยืน