วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

19/1/2567 17:21:52น. 48
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
   วันที่ 17 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย นายอภิเดช เทพรังสาร นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดโครงการ และนายศตฉัน วรรณโวหาร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายเรื่อง การใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้ปลอดภัยและ นางสาวหฤทัย รัตนระพี นิติกรชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรม App จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดย กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และโปร่งใส อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นำไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
19/1/2567 17:21:52น. 48
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน