มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2567

22/1/2567 13:29:13น. 73
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา (Higher Education Planning Network : HEP Net) ประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองแผนงาน ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2567 เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดตามประเมินผล และการสร้างความเข้าใจการประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)” วันที่ 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา (Higher Education Planning Network : HEP Net) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างแต่ละองค์กรอย่างมีส่วนร่วม ในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน, การพัฒนาระบบงาน, การสร้างผลงานทางวิชาการ รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา HEP Net พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการร่วมประสานงานและให้ข้อคิดเห็นแก่องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านนโยบายและแผนอุดมศึกษาของประเทศ ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา จำนวน 34 สถาบัน โดยมีสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับประธานเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา (HEP Net) คุณอนันต์ เดชพรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ที่ปรึกษา ดร.สำราญ ทองแพง, ที่ปรึกษา คุณสุนิตย์ เทพไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ที่ปรึกษา คุณวันดี บุญยิ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยคณะเครือข่ายมหาวิทยาลัย จำนวน 23 สถาบัน

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ, ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี, ผู้อำนวยการกองแผนงานและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ได้แก่ ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้แทนเครือข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยบูรพา, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผู้แทนเครือข่ายของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ผู้แทนเครือข่ายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผู้แทนเครือข่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุรนารี, และผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 130 คน

กิจกรรมวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 : ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดตามประเมินผล โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • รับฟังบรรยาย “แนวคิดในประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับการบริการวิชาการและงานวิจัย” วิทยากรโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ประธานเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา สรุปผลการเสวนาและผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถามร่วมกัน ระหว่างคณะเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา
  • การประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้อำนวยการกองแผนงานของแต่ละสถาบัน เพื่อการวางแผนร่วมกันในการดำเนินการต่อไปในลักษณะบูรณาการ
  • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา วิทยากรโดย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน พร้อมทีมงาน
  • งานเลี้ยงต้อนรับคณะเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา และร่วมชมวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ณ ชุมชนกาดหล่ายต้า ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กิจกรรมวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567
  • คณะเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ร่วมศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ณ วัดร่องขุ่น และไร่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย
  • คณะเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ร่วมศึกษาดูงาน Soft Power วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล และงานเทศกาล Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
ผลจากการมีส่วนร่วมและการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร
  • ผู้แทนของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในแต่ละสถาบัน ได้ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถามประสบการณ์การใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของแต่ละสถาบัน ได้แก่ CU Data Analytic Dashboard, CMU One Planning, KMUTT Strategy Diagnosis, KU-MIS/EIS Dashboard (Tableau), SUT Planning and Budgeting Management System, KKU Risk Dashboard และ Power BI & Looker studio เพื่อนำผลจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโครงการสัมมนาดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจของแต่ละสถาบัน อันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารขององค์กรในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจต่อไป
  • รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายผู้อำนวยการกองแผนงาน, หัวหน้างานงบประมาณ, หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์, หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และหัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำผลจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโครงการสัมมนาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม, ด้านแผนยุทธศาสตร์, ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยพะเยาแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
22/1/2567 13:29:13น. 73
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน