คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก"

23/1/2567 10:16:34น. 92
High Value Tourism
วันที่ 19 มกราคม 2567 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายกิจกาารนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิด กิจกรรมนำเสนอผลการวิจัย และการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้วิจัยแผนงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมนำเสนอผลการวิจัยและการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ”เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจาก โครงการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

กิจกรรมนำเสนอผลการวิจัยและการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” เป็นกิจกรรมที่หาวิธีการที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก ภายใต้การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ และนำไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เช่น มีการนำไปจัดทำเป็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เกิดเป็นแผนงานหรือเกิดการลงทุนหรือเกิดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก
ตลอดจนจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย สร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ล้านนาตะวันออก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการวิจัย และการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ดังกล่าว ทั้งออนไซด์ และรับชมทางออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 80 คน

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวว่า กิจกรรมนำเสนอผลการวิจัย และการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” เป็นกิจกรรมที่หาวิธีการที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก ภายใต้การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ และนำไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการนำไปจัดทำเป็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เกิดเป็นแผนงานหรือเกิดการลงทุนหรือเกิดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ตลอดจนจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกต่อไป
ซึ่งต้อง ขอขอบคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะผู้วิจัย ตลอดจน มหาวิทยาลัยพะเยา ท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่ทำให้เกิด ขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ”


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
23/1/2567 10:16:34น. 92
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน