คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

23/1/2567 12:11:32น. 56
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

      เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยพระเมธีวชิรคุณ, รศ.ดร. (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา) และอาจารย์พิพัฒน์ ธนากิจ (ผู้ช่วยคณบดี), คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และตัวแทนสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนากิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นนวัตกรรมที่ผสมคุณค่าของล้านนา-ไทย-สากล (UP Identity) รวมถึงการผลักดันการสร้างอัตลักษณ์นิสิต (สุขภาพ บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ) ที่ผสมผสานความเป็นรัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน ที่จะนำไปสู่การเป็น “คณะน่าอยู่ น่าสนุก และน่าเรียน” 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ลสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คุณจุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
23/1/2567 12:11:32น. 56
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน