สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต”

23/1/2567 14:05:48น. 64
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต”

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต คณะสหเวชศาสตร์ รวมกับงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ลานอเนกประสงค์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาดังกล่าว มีความเข้าใจและได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ของการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติในการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ประกอบด้วยการสัมภาษณ์และประเมินสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดันโลหิต การตรวจความเข้มข้นของเลือดและหมู่เลือด รวมถึงกระบวนการเจาะเก็บโลหิตบริจาค และการดูแลผู้บริจาคหลังการบริจาคโลหิต  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีจิตอาสาให้ประชาชนทั่วไปและนิสิตดังกล่าวที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของผู้บริจาคโลหิตได้บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลพะเยา

    

facebooktwitterline


ภาพ :   นายณัฐดนัย เทพกิจ นางสาวธันย์ชนก เฮียงโฮม นายณัฐกิตติ์ ยิมรัมย์ และ นายเดชศราวุฒิ สุขกรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.พิไลพร จงรวมกลาง ดร.กรรณาภรณ์ อินทชัย และ ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
23/1/2567 14:05:48น. 64
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน