อบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

23/1/2567 14:42:06น. 59
อบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
วันที่ 20-21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 58 คน เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม SPSS สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลจากการวิเคราะห์ได้ ณ ห้อง A101 อาคารเรียนรวม (PKY) มหาวิทยาลัยพะเยาองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานนพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษากล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิต
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

นอกจากนี้ นิสิตของวิทยาเขตเชียงราย ได้ฝึกปฏิบัติและซักถามในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และจะได้นำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในงานวิจัยของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยและสามารถส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ได้ต่อไป อีกด้วย
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
23/1/2567 14:42:06น. 59
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน