คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 1/2567

23/1/2567 14:50:05น. 85
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams จัดโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์และประเด็นการประชุมโดยสรุป ดังนี้


1. เพื่อสร้างการรับรู้ในกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร รองรับการประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผ่านการเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment : UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


2. เพื่อตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment : UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเชิงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม ตามประเด็นดังนี้


2.1) แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนการรับรู้และความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน


2.2) แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทั้งในด้านข้อมูลพื้นฐาน ด้านการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


2.3) แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรและประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา


2.4) แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือปลุกจิตสำนึกแก่บุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา


2.5) แนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


2.6) แนวทางการดำเนินงานด้านแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทุกหน่วยงาน ร่วมกับคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของหน่วยงาน กำกับติดตามดำเนินการของหน่วยงาน ดังนี้


1. การประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ


2. จัดทำแผนการดำเนินงานด้าน UP ITA ประจำปี ของหน่วยงาน พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำข้อมูลของหน่วยงานอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


3. เผยแพร่ข้อมูล UP ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมนำเข้าข้อมูลในระบบ UP ITA ภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด


4. ช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนในด้านการสร้างการรับรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง หรือการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) หรือการจัดกิจกรรมในหน่วยงาน อันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล หรือการสร้างวัฒนธรรมหรือปลุกจิตสำนึกแก่บุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม


5. มอบหมายกองแผนงาน กำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านดังกล่าวของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

                             

ภาพ / ข้อมูล: คุณสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
23/1/2567 14:50:05น. 85
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน