พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 “Frontier area-based research for sustainable development goals”

25/1/2567 17:07:54น. 1478
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13


          มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “Frontier area-based research for sustainable development goals” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระดับชาติ ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย โดยการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ การจัดงานครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 160 ผลงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายสูงสุดคือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางสังคม สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ในการแข่งข้นกับนานาอารยประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Frontier area-based research for sustainable development goals" ซึ่งจะเป็นเวทีทางวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระดับชาติในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย โดยการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ต่อไป
           นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 กล่าวว่า การจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยในทุก ๆ ปี นับเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา จากหลายสถาบัน ได้มานำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งผลงานเหล่านั้นจะนำไปสู่การสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ว่า "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" และการพัฒนาประเทศสู่ระดับสากล การจัดงานภายใต้หัวข้อ"Frontier area-based research for sustainable development goals" จะเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการเป็นสู่การเป็น "Frontier area-base University" โดยเกิดการเสริมพลังจากการบูรณาการ การทำงานจากหลากหลายสถาบันที่ เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือในการประชุมวิชาการนี้ รวมทั้งนำไปสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustain development goals) ตามแนวทางของสหประชาชาติต่อไป

          มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดรูปแบบการนำเสนอผลงานในการประชุม วิชาการฯ ให้เป็นลักษณะ Hybrid โดยมีทั้งการนำเสนอแบบ Onsite Conference ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Online Conference การจัดงานครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 160 ผลงาน ประกอบด้วย
          1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  จำนวน 19 ผลงาน
          2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      จำนวน 103 ผลงาน
          3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จำนวน 38 ผลงาน

มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ นิทรรศการของมหาวิทยาลัยพะเยา การประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1ชุมชนนวัตกรรม การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Innovation for Smart City) เมืองต้นแบบเทศบาลตำบลแม่ เหียะ" การประชุมสัมมนาวิชาการย่อย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นการจัด ครั้งที่ 1 และการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 4 รางวัล ได้แก่


1. รางวัลโครงการ "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ประจำปี 2565 ได้แก่
2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มสาขาดังนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รางวัลนักวิจัยที่สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างประโยชน์เชิงชุมชุมและรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในภาค Oral Presentation และ Poster Presentation

 


                

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
25/1/2567 17:07:54น. 1478
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน