กองแผนงาน จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

26/1/2567 15:23:20น. 64
กองแผนงาน จัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมวางแผนการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานด้านการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้อำนวยการกองแผนงาน จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองแผนงาน 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานด้านการประเมิน UP Integrity and Transparency Assessment (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานงบประมาณ, หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส, หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์, หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์, หัวหน้างานธุรการ พร้อมด้วยบุคลากรของกองแผนงาน

วัตถุประสงค์และมติที่ประชุมโดยสรุปดังนี้

  • ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้ประกาศแนวปฏิบัติของหน่วยงานแก่บุคลากรของกองแผนงานทุกคนให้ยึดถือปฏิบัติตาม ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ร่วมกันถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์แสดงเจตนารมณ์ยืดหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในหน่วยงานให้บุคลากรของกองแผนงานปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เกิดเป็นค่านิยมของหน่วยงานอย่างยั่งยืน
  • ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และวางแผนปรับปรุงพัฒนาข้อมูลดังกล่าวของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลของกองแผนงานให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
  • มอบหมายหัวหน้างานทุกงานในกองแผนงานดำเนินการดังนี้
    • กำกับติดตามการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานด้านการประเมิน UP Integrity and Transparency Assessment (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต ตามรายตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้อำนวยการกองแผนงานอย่างต่อเนื่อง
    • ร่วมกำกับติดตามการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของบุคลากรกองแผนงานรายงานต่อผู้อำนวยการกองแผนงาน ในทุกปีงบประมาณ
    • ร่วมกำกับติดตามการประชาสัมพันธ์ด้านการประเมิน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของกองแผนงาน ให้ครบตามจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
26/1/2567 15:23:20น. 64
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน