วันที่ 20-21 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน จังหวัด พิจิตร

26/1/2567 15:59:15น. 135
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 20-21 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(SMTE)

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน 176 คน ในหัวข้อต่างๆ

- ปฏิบัติการทางชีววิทยาเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะกบ

- ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่องเกี่ยวกับกลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

- ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Calculus เบื้องต้นด้วยโปรแกรม

- ปฏิบัติการทางเคมี เรื่องการหาปริมาณแคลเซียมในนม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุดารัตน์ แซ่จ๋าว   
ข้อมูล/ข่าว :    นัทธพงศ์ สุภากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
26/1/2567 15:59:15น. 135
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน