ม.พะเยา รับมอบที่ดิน จากแม่ชีสัมฤทธิ์ ตรีสันเทียะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการด้านการศึกษา และสุขภาพ

26/1/2567 16:32:55น. 492
ม.พะเยา รับมอบที่ดิน จากแม่ชีสัมฤทธิ์ ตรีสันเทียะวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมผู้บริหารต้อนรับและจัดพิธีรับมอบที่ดิน จากแม่ชีสัมฤทธิ์ ตรีสันเทียะ และคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการด้านการศึกษา หรือด้านสุขภาพ พิธีรับมอบดังกล่าวจัด ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
แม่ชีสัมฤทธิ์ ตรีสันเทียะ เห็นความสำคัญในการให้การบริการด้านสุขภาพ และด้านการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษา และให้การบริการสุขภาพกับประชาชนในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ จึงได้มอบโฉนดที่ดินจำนวน 1 แปลง  เลขที่โฉนด 64729 ณ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 34.4 ตารางวา เป็นมูลค่ากว่า 3,403,200 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งรับมอบโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการให้บริการด้านการศึกษาหรือด้านสุขภาพ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" และวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน" ประกอบกับปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย "ประสบการณ์สร้างปัญญา" อันเป็นการสร้างคุณประโยชน์คุณูปการณ์แก่มหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนในอนาคต ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและสุขภาวะชุมชน (Societal Well-being) อย่างยั่งยืนต่อไป


การรับมอบบริจาคที่ดินนี้มีเงื่อนไขและหลักการดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึ่งจะเกิดขึ้นในกระบวนการบริจาค
  2. ที่ดินดังกล่าวหลังจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับบริจาคไปแล้ว ห้ามมีการซื้อ-ขายเปลี่ยนมือหรือ นำไปทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
26/1/2567 16:32:55น. 492
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน