โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

27/1/2567 14:46:30น. 77
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม2567 งานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา บรรยายในหัวข้อ “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน และมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 700 คน ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
27/1/2567 14:46:30น. 77
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน