นักวิจัยคณะ ICT รับ 5 รางวัล ในการแสดงผลงาน UP Social Innovation Day ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพื้นที่ (Social Innovation)

29/1/2567 14:22:43น. 96
UP Social Innovation Day
         เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และหัวหน้าโครงการภายใต้หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Diving Unit : SID) ประจำภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรม นำแสดงผลงาน UP Social Innovation Day ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพื้นที่ (Social Innovation) ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเผยแพร่ผลงานที่มาจากการทำงานร่วมกันกับชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทางสถาบันนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการมอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป โดยนักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัล 5 รางวัลจากงานดังกล่าว ดังนี้
         รางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรสที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ชื่อโครงการ “การออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิทัลและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น” รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรสที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ชื่อโครงการ “การออกแบบคลังข้อมูลภาพดิจิทัล สู่แบรนด์และผลิตภัณฑ์ชุมชน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชื่อโครงการ “แพลตฟอร์มออกแบบสินค้าด้วยอัตลักษณ์กลุ่มราษฎร์พื้นที่สูง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา” รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนคำขอรับการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุด กลุ่มวิทธิบัตรการออกแบบ ปี 2564 – 2566 ได้แก่ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และ รางวัลผลงานโดดเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมโครงการ "ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมแบ่งปันทรัพยากรแปรรูป คลัสเตอร์น่านอโกรอินดัสทรี" 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
29/1/2567 14:22:43น. 96
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน