สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ร่วมกับทีมวิทยากรจากสิงคโปร์ เปิดประสบการณ์ให้นิสิตได้เรียนรู้ด้านภาษา และ Virtual Reality แห่งอนาคตของโลกธุรกิจ

29/1/2567 15:37:18น. 84
Virtual Reality
       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ณ ห้อง ICT 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Virtual Reality เปิดโอกาสแห่งอนาคตของโลกธุรกิจ” ร่วมกับมูลนิธิต้นซีดาร์ และ ทีมงาน Indigitous จากประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และเรียนรู้การใช้ Virtual Reality (VR) พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งนิสิต นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ในกิจกรรมไปต่อยอดในอนาคตได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ทั้งด้าน VR และด้านภาษาอีกด้วย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
29/1/2567 15:37:18น. 84
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน