มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี 2567 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชาวพะเยา ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก

30/1/2567 13:07:53น. 170
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

           มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2567 โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กองกิจการนิสิต และกองคุณภาพนิสิตฯ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 – 27 มกราคม 2567 และมีส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี 2567 วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี 2567 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายรัฐพล นราดิศร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในพิธี

          ในเวลา 18.30 น. โดยประมาณ เป็นกิจกรรมการประกวดเสี่ยงทายเลือกธิดาข้าวทิพย์ จำนวน 1 คน และรองอีก 4 คน ผู้เข้าประกวดเสี่ยงทายทั้ง 5 คน เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด ได้ผ่านการตอบคำถามแสดงความสามารถ และพิธีเสี่ยงทายประจำปี 2567 ผลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนภชล ราชวงษ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางาสวจิรภัทร์ ทับจีบ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวกิตสรา บางดง
รางวัลชมเชย นางสาวปภาวดี บุญธิติธนาทอง
รางวัลชมเชย นางสาวธนารักษ์ ถิ่นศรีธิ
ส่วนกิจกรรมประกวดแข่งขันเผาข้าวหลาม และห่อข้าวต้ม แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นพะเยา ได้มีชุมชนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมและตั้งในรังสรรค์ จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้าแข่งขันทั้ง 2 กิจกรรม ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

กิจกรรมประกวดข้าวต้มแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รางวัลชนะเลิศ ชุมชนวัดป่าลานคำ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชุมชนวัดไชยอาวาส
รางวัลชมเชย ชุมชนวัดเมืองชุม
รางวัลชมเชย ชุมชนวัดศรีโคมคำ

กิจกรรมประกวดแข่งขันเผาข้าวหลาม
รางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

          วันที่ 27 มกราคม 2567 ชมขบวนเรือแห่จากชุมชนรอบกว๊านพะเยา และขบวนเรือแห่ข้าวใหม่ข้าวทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ โปรยดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการปล่อยขบวนเรือออกจากท่าเรือวัดติโลกอาราม โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิต รวมทั้งผู้สนใจร่วมกิจกรรมล่องเรือกแห่ข้าวใหม่ ข้าวทิพย์ นั่งเรือแห่ฯ ตามด้วยขบวนเรือพื้นบ้านของชุมชนรอบกว๊านพะเยา ที่ประดับตกแต่ง และร่วมแข่งขันประกวดขบวนเรือแห่ ไปพร้อมกัน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ในเวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ได้ร่วมพิธีถวายข้าวใหม่ ข้าวทิพย์แด่พระเจ้าตนหลวง รวมถึงพิธีมอบรางวัลให้แก่ชุมชนรอบกว๊านพะเยาที่ประกวดเรือแห่ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรือแห่ฯ ผลการประกวด 

รางวัลชนะเลิศ ชุมชนตำบลแม่ต๋ำ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชุมชนตำบลเวียง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชุมชนตำบลบ้านสาง
รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
รางวัลชมเชย บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส

           หลังจากเสร็จพิธีการถวายข้าวใหม่ข้าวทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการ และชุมชนต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกับการจัดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี 2567 และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป
       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
30/1/2567 13:07:53น. 170
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน