วิทยาลัยการศึกษา คว้าโล่รางวัลระดับเหรีญทองแดง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 13 และรางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา

31/1/2567 17:17:57น. 53
วิทยาลัยการศึกษา คว้าโล่รางวัลระดับเหรีญทองแดง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 13 และรางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา

    เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน บุคลากรสายสนับสนุน และนวัตกรชุมชนอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “Frontier area-based research for sustainable development goals” ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสนี้วิทยาลัยการศึกษาได้เข้าร่วมการประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565 ในชื่อโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากลีบบัวหลวงผสมดอกคำใต้ และการตลาดดิจิทัล โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบของเครือข่ายสถานศึกษาและนวัตกรชุมชน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัย ซึ่งมีอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
31/1/2567 17:17:57น. 53
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน