วิศวกรรมเครื่องกล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เสริมองค์ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1/2/2567 14:45:17น. 148
วิศวกรรมเครื่องกล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เสริมองค์ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 53 คน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 261203 พลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม (Renewable energy and environment) ซึ่งต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

โดยการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเสริมองค์ความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุนันทา วงศ์รัตนกมล และอาจารย์อรทัย เกตุขาว อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้และเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เสริมองค์ความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกวิธีก่อนถึงโรงพยาบาล อันจะช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
1/2/2567 14:45:17น. 148
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน