คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมให้แก่นิสิต ประจำปี 2567

5/2/2567 13:55:50น. 412
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมให้แก่นิสิต ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมให้แก่นิสิต (ทุติยนิเทศ) ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกว่า 200 คน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงหลักและเงื่อนไขในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน กระบวนการนี้จะผลักดันให้นิสิตมีความเป็นหนึ่งเดียวมีเป้าหมายเดียวกัน และสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีอาจารย์จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล อาจารย์สุรัติ ประพัฒน์รังษี และอาจารย์รัฐปราชญ์ รัตนะ เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิตในครั้งนี้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจเขียนดี   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจเขียนดี   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
5/2/2567 13:55:50น. 412
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน