โครงการอบรมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง พัฒนาความรู้การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง กลุ่มผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก และผู้สูงอายุ

6/2/2567 15:45:19น. 84
โครงการอบรมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง พัฒนาความรู้การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง กลุ่มผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก และผู้สูงอายุ

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เครือข่ายนักกายภาพบำบัดจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง พัฒนาความรู้การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง กลุ่มผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก และผู้สูงอายุ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายนพดล สุยะ ประธานเครือข่ายนักกายภาพบำบัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกายภาพบำบัดมีความรู้ และทักษะ ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักและผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้นักกายภาพบำบัดร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.ภาสวัต  ลลิตวงศา แพทย์ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง บรรยายในหัวข้อ Update Hip Fracture and Management และ Caring for patients after orthopedic surgery and non-surgery ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ ผลลัพธ์และตัวชี้วัดทางกายภาพบำบัด สำหรับการดูแลระยะกลาง ในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก (Physical therapy outcomes and indicators for intermediate care of the hip fracture) และดร.กภ.หัสยาพร  อินทยศ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ บรรยายในหัวข้อ เจาะลึกการใช้งานโปรแกรม PIMC for Hip fracture และมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักกายภาพบำบัดสมาชิกเครือข่ายนักกายภาพบำบัดจังหวัดลำปาง และ นักกายภาพบำบัดหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยระยะกลางหรือผู้สนใจ และอาจารย์และนักกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 300 คน   

facebooktwitterline


ภาพ :   Chakkraphan Hongluek   
ข้อมูล/ข่าว :    Chakkraphan Hongluek   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
6/2/2567 15:45:19น. 84
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน