นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลระดับเหรียญทองในโครงการ I-New Gen Award 2024 ระดับประเทศ

7/2/2567 11:20:47น. 53
I-New Gen Award 2024
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ นางสาวขวัญนภา ไทยจันทึก และนางสาวจิราพรรณ สิทธิกัน นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มเรื่อง การเกษตร หัวข้อ “ระบบค้นคืนสุนัขในฟาร์มด้วยภาพจมูกหมาและใบหน้าของสุนัข” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
           ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 (Thailand Inventors’ Day 2024) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นำประเทศ” โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและนวัตกรรมได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ และเพื่อพัฒนากลไกเชื่อมโยงเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้นให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติต่อไป
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
7/2/2567 11:20:47น. 53
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน