กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy

7/2/2567 15:44:18น. 303
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy
       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กองบริหารงานวิจัย นำโดยผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย หัวหน้างานธุรการ, หัวหน้างานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ, หัวหน้างานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย, หัวหน้างานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ, หัวหน้างานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรของกองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
     
       กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรกองบริหารงานวิจัย ให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยได้ประกาศแนวปฏิบัติของหน่วยงานแก่บุคลากรของกองบริหารงานวิจัยทุกคนให้ยึดถือปฏิบัติตาม “ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกองบริหารงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ร่วมกันถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์แสดงเจตนารมณ์ยืดหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นการถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       ในกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรกองบริหารงานวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และวางแผนปรับปรุงพัฒนาข้อมูลดังกล่าวของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลของกองบริหารงานวิจัยให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หัวหน้างานทุกงานในกองบริหารงานวิจัยดำเนินการดังนี้
       1. กำกับติดตามการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานด้านการประเมิน UP Integrity and Transparency Assessment (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
       2. ร่วมกำกับติดตามการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของบุคลากรกองบริหารงานวิจัย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
       3. ร่วมกำกับติดตามการประชาสัมพันธ์ด้านการประเมิน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของกองบริหารงานวิจัย ให้ครบตามจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   thanaphat.no@up.ac.th   
7/2/2567 15:44:18น. 303
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน