คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

8/2/2567 14:50:58น. 177
คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

       เมื่อวันอังคารที่ ๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์ ได้ฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยฝึกซ้อมผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้อง UB ๐๐๕ และฝึกซ้อมย่อยบริเวณชั้น ๒ และ ๓ ของอาคารเรียนรวมฯ CE ๐๕ และ CE ๐๖ ทั้งนี้ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน จำแนกได้ดังนี้

 

ระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑๔๒ คน

แบ่งออกเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต จำนวน ๑๒๙ คน และบัณฑิตหลักสูตรคู่ขนาน จำนวน ๑๓ คน

 

ระดับมหาบัณฑิต มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๓ คน

 

ระดับดุษฎีบัณฑิต มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑๕ คน

 

ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้ฝึกซ้อมบัณฑิตอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด และคณะศิลปศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มา ณ โอกาสนี้

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล: นางสาวโสภิดา สุทธนะ นักวิชาการศึกษา

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/photos_albums

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวโสภิดา สุทธนะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
8/2/2567 14:50:58น. 177
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน