คณะนิติศาสตร์ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเผยแพร่กฎหมายสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

9/2/2567 9:45:14น. 124
คลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน
คณะนิติศาสตร์ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเผยแพร่กฎหมายสู่ชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 , 18 , 25 มกราคม 2567 และวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในรายวิชาคลินิกกฎหมายเอกชน ได้มีทักษะในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน และมีอุดมการณ์ในการเป็นนักกฎหมายที่ทำงานเพื่อสังคม จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 11 , 18 , 25 มกราคม 2567 มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตก่อนลงพื้นที่ในเรื่องการเพิ่มสมรรถนะการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ,การออกแบบแผนการสอน เพื่อการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ,การวัดและประเมินผลที่ตอบสนองต่อ LEARNING OUTCOMES เพื่อการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ,กิจกรรมนำเสนอแผนการสอนเพื่อการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน และกิจกรรมนำเสนอแผนการวัดและประเมินผลที่ตอบสนองต่อ LEARNING OUTCOMES เพื่อการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต ,อาจารย์จีรวรรณ สุวรรณสุจริต ,อาจารย์ลลิตา กิ่งเนตร และอาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา และในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์และนิสิตคลินิกกฎหมายเอกชน จำนวน 16 คน ได้เข้าจัดโครงการคลินิกเผยแพร่กฎหมายสู่ชุมชน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลงพื้นที่เผยแพร่กฎหมายเอกชนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้กฎหมายอย่างมีความสุขและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้โดยมีอาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูร ให้การต้อนรับและสนับสนุนตลอดการทำกิจกรรม


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
9/2/2567 9:45:14น. 124
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน