คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกบูรณาการความรู้และทักษะแบบสหวิชาชีพจากห้องเรียนสู่ชุมชน (Inter-professional Education: IPE )

9/2/2567 17:33:20น. 509
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกบูรณาการความรู้และทักษะแบบสหวิชาชีพจากห้องเรียนสู่ชุมชน (Inter-professional Education: IPE ) ครั้งที่ 2 กิจกรรม Show & Share ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกบูรณาการความรู้และทักษะแบบสหวิชาชีพจากห้องเรียนสู่ชุมชน (Inter-professional Education: IPE ) ครั้งที่ 2 กิจกรรม Show & Share ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี โดย ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบแม่ใส่ กล่าวชื่นชมการดำเนินงาน
       การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน” และวิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก และนวัตกรรมสุขภาพ ในการสร้างภาวะสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน” ที่มุ่งเน้นการร่วมพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระดับชุมชน บูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม (Societal Well-being) การดำเนินกิจกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน ผู้นำชุมชนและนิสิต มีการนำเสนอข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ


1) เสวนา : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานจากการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ร่วมกับภาคีเครือข่ายพื้นที่ตำบลแม่ใส (แหล่งฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ) ประกอบด้วย  

     - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส (นายสาคร นาต๊ะ นายก อบต.แม่ใส)

     - ตัวแทนผู้นำชุมชนที่นิสิตได้ลงฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ฯ (นางนงคราญ นักหล่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งวัวแดง )

     - ตัวแทนนิสิต 5 หลักสูตร จำนวน 5 คน

       2) ชม เชียร์ แชร์ : โดยการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) เพื่อให้อาจารย์ นิสิต ผู้นำชุมชนและกลุ่มแกนนำสุขภาพ ได้ชื่นชมและให้กำลังใจพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 558 คน ประกอบด้วย นิสิต/อาจารย์/บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 532 คน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนแกนนำ จาก 12 หมู่บ้าน จำนวน 26 คน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
9/2/2567 17:33:20น. 509
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน