คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

12/2/2567 11:48:51น. 36
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ ทวีกุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยทำการตรวจสอบ วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ต่อไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
12/2/2567 11:48:51น. 36
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน