คณะ ICT อบรม "การซักซ้อมแผนป้องกัน และอพยพหนีไฟ" สร้างความเข้าใจ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากร ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)

12/2/2567 20:13:04น. 47
การซักซ้อมแผนป้องกันและอพยพหนีไฟ
        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก สำนักงานสีเขียว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “การซักซ้อมแผนป้องกัน และอพยพหนีไฟ” ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) โดยมีดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานกล่าวต้อนรับทีมวิทยากร และเปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้บริหารคณะ บุคลากรสายสนับสนุน แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร เกี่ยวกับการจัดทำแผนอัคคีภัย การระงับเหตุและซ้อมแผนฉุกเฉิน การอพยพเคลื่อนย้ายเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง สามารถปฏิบัติและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยได้ถูกต้อง
        โดยในช่วงเช้าจะเป็นการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยคุณเอกวรุณ เพ็งมี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับหุ่นจำลอง จากนั้นเป็นการอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “ทฤษฎีการเกิดอัคคีภัย” โดย คุณศราวุฒิ ปิ่นเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัย บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เพื่อให้ทราบถึงประเภทของไฟ และการองค์ความรู้ในการใช้เครื่องดับเพลิงแต่ละประเภท รวมไปถึงการซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ โดยการระบุหน้าที่ของบุคลากรภายในคณะฯ ให้ทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ ก่อนทำการซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงบ่าย 
        และการอบรมในช่วงบ่าย เป็นการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หัวข้อ “การซักซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และ อพยพหนีไฟ” โดยให้บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้มีส่วนร่มในการซ้อมอพยพ ซึ่งได้ทำการจำลองสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ เสมือนจริง ณ ห้องสำนักงานคณะ ฯ หลังจากซ้อมอพยพหนีไฟแล้ว เป็นการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น โดยคุณเอกวรุณ เพ็งมี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย และสิบเอกบัณฑิต อินทะนนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลท่าสาย จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรฯ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
12/2/2567 20:13:04น. 47
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน