คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีมอบเหรียญเรียนดีให้แก่นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

14/2/2567 15:59:42น. 114
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

งานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเหรียญเรียนดี ให้แก่นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในพิธีมีการกล่างรายงานโดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิต

จากการที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 และรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา เกิดประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่าง ๆ ซี่งปรากฎเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตตั้งใจศึกษาใฝ่หาความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมสถาบัน   

ทางคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดพิธีมอบเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 และประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตให้ตั้งใจศึกษาใฝ่หาความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมสถาบัน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
14/2/2567 15:59:42น. 114
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน