คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงาน ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 1

16/2/2567 15:48:59น. 253
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงาน ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 1

       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  2567 กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร อบรมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ (1.) กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (2.) เทคนิคการจัดทำตำราและหนังสือเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ และ (3.) อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ เทคนิคเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร และมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี


 

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวโสภิดา สุทธนะ นักวิชาการศึกษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์: http://libarts.up.ac.th/  
Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวโสภิดา สุทธนะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
16/2/2567 15:48:59น. 253
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน