นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขา CG คณะ ICT ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ ผู้ประกอบการ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย

16/2/2567 19:28:35น. 139
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชน
           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 ผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 229313 ความคิดสร้างสรรค์ท้องถิ่นกับนวัตกรรมกราฟิกและมัลติมีเดีย (Creative Local Community Wisdom and Innovation of Graphics and Multimedia Design) โดยมี ดร.ศุลีพร คำชมภู เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยมีการเรียนรู้แนวการดำเนินงานการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรมกราฟิกและมัลติมีเดีย กระบวนการประยุกต์องค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ร่วมกับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย และกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ ให้นิสิตได้ลงพื้นที่จริงในการดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อให้เรียนรู้สถานการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในอนาคต
            สำหรับผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 ผลงาน ได้แก่
1. “ผึ้งน้อยร้อยรักษ์” พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นันทิกานต์ จันทร์บัว ชญานนท์ ธรรมวงค์ และ เบญญาภา ทะศรีโพธิ์
2. “ใบไม้ลายลักษณ์” พัฒนาและสร้างสรรค์โดย เกรียงศักดิ์ พันธุ์หลวง อัธยา เฉยภิรมย์ ฐาปานัส บุญมา และ สานุวัตร ยศธิ
3. “หจก. ไฮ โซ แซ่บ / วิสาหกิจชุมชนสุขแต๊ พะเยา” พัฒนาและสร้างสรรค์โดย กรณิศ พุมมา ณัธชยา สุดประเสริฐ พุฒิพงษ์ หงษ์ยนต์ ศรณชกร ละมุลตรี และ ศศิกานต์ แสงศรีจันทร์
4. “วิสาหกิจชุมชนบ้านรักขนม” (Eat Food Good Learning) พัฒนาและสร้างสรรค์โดย กฤติพร วรรณศิลป์ ธัญญาเรศ คำฟู สุปาณี ธรรมเจริญ และ ชนัญชิดา บุญมา
5. “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ” พัฒนาและสร้างสรรค์โดย พัชรดล สร้อยมะณี ภานุวัตน์ สายแวว และ ศรุตยา โพทีวัด
6. “วิสาหกิจชุมชนวัดติโลกอาราม ชุมชนสร้างสรรค์เชิงท่องเที่ยวและวัฒนธรรม” พัฒนาและสร้างสรรค์โดย ณัฐธิดา ประพฤติธรรม โสธิชา เจริญรูป และ กฤตนัน อานุภาพ
7. “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนทุ่งคำใหม่” พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นวรัตน์ หงส์ทอง เอก - ธนภัทร อินทร์ขันดา และนันทภพ จำรูญ
8. “ข้าวแต๋นวงน้ำแตงโมแม่บัวน้อย” พัฒนาและสร้างสรรค์โดย ภูมิทัศน์ อินบัวทอง ศิริวัฒน์ มะโนเรือง ณัฐพล พลดงนอก ศุภวิชญ์ ไกรนรา และ ภัคพล จองเเหลง
9. “ข้าวอินทรีย์เทียนแก้ว” พัฒนาและสร้างสรรค์โดย ชนะ แก้วหนิ้ว จิรพงศ์ ชุ่มมงคล และ พงศธร ปงกาวงค์
10. “กลุ่มเย็บปักถักร้อยชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน” พัฒนาและสร้างสรรค์โดย อภิมุข แย้มศิริ จารุกิตติ์ ตั้งทรงสุวรรณ์ เจตนิพัทธิ์ นัยติ๊บ และ นิธิกร ทองคำดี
11. “กลุ่ม DIY Farm บัานบัว” พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นภัส ใจวันดี จิรพัทธ์ กาอ่วน ณัฐนิชา ไชยสิทธิ์ นภัสสร ชื่นวาริน และ ภวิศ ฤชุโรจน์
          ซึ่งมีผู้ประกอบการ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้ร่วมงานกับนิสิต มาร่วมรับฟังการนำเสนอและให้กำลังใจผลงานนิสิต โดยผู้ประกอบการรู้สึกประทับใจและชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานของนิสิตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความประทับใจในการพบเห็นได้เป็นอย่างดี


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
16/2/2567 19:28:35น. 139
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน