สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

20/2/2567 10:25:00น. 156
โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
         สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา กรรมการคณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ EdPEx และเป็นผู้มีประสบการณ์การประเมิน EdPEx ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บรรยายเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเห็นถึงบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบริหารองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ตั้งแต่การจัดทำโครงร่างองค์กร เกณฑ์คุณภาพการศึกษา และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการวางแผน การปรับปรุง พัฒนากระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนใช้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่อไป ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย หน่วยงานภายใน บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล และนางสาวญภคกร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ,นางสาวรัตนา จุมปาและนางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
20/2/2567 10:25:00น. 156
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน