คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

21/2/2567 11:44:21น. 189
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

       คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย รักษาการหัวหน้าสำนักงาน รักษาการหัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงาน

 

       ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร อบรมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้


(1.) EdPEx Overview

(2.) ความสำคัญของโครงร่างองค์กร (OP)

(3.) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ “หมวด 1 การนําองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”

(4.) “หมวด 2 กลยุทธ์และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”

(5.) “หมวด 3 ลูกค้าและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”

(6.) “หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”

(7.) “หมวด 5 บุคลากรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”

(8.) “หมวด 6 การปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” และ

(9.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Q & Aภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ

ข้อมูล / ข่าว : นายจรูญ ไชยเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจรูญ ไชยเบ้า / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
21/2/2567 11:44:21น. 189
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน