อบรม Microsoft Word

23/2/2567 14:09:51น. 94
อบรม Microsoft Word
วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ดำเนินโครงการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล Digital Literacy การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน เพื่อเพิ่มทักษะในงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 28 คน ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวว่า ความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตการทำงานย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน ซึ่งหนทางไปสู่ความสำเร็จอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ พื้นฐานและสภาพแวดล้อมของแต่ละคน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรและปัจเจกบุคคล ซึ่งสิ่งนั้นก็คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และในโลกของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ความสามารถในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำงานของเราทุกคนอย่างเห็นได้ชัด เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าบุคคลที่เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างลุ่มลึก ชัดแจ้ง และถ่องแท้ หรือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Digital Literacy ย่อมสามารถสื่อสารได้ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้อื่นในการนี้ นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีหัวข้ออบรม ได้แก่ พื้นฐานและคำสั่งที่จำเป็น ประกอบด้วย การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Layout) การตั้งค่าเริ่มต้น Paragraph และ Font การทำงานกับ ตาราง รูปภาพ รูปวาด กราฟ การทำสารบัญอัตโนมัติ การแบ่งกลุ่มหัวกระดาษ (Section) เพื่อกำหนดให้เอกสารมีเลขหน้าแตกต่างกัน แนวคิดและตัวอย่าง Document Template ประกอบด้วย การสร้าง แก้ไข Document Template การป้องกันการแก้ไขเนื้อหาในเอกสาร การใส่ Password การทำงาน Microsoft Office Word ร่วมกัน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เช่น สนง. กกต. จังหวัดเชียงราย สนง. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย สนง.สถิติจังหวัดเชียงราย สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สถานศึกษา เช่น โรงเรียนในเขตเทศบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โรงเรียนบริบาล ฯลฯ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการสร้าง Template สำเร็จรูปจาก Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน สามารถสร้างงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดพัฒนาทักษะของตนเองและพัฒนางานต่อไปได้ อีกด้วย
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
23/2/2567 14:09:51น. 94
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน