คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและความเป็นเลิศ

27/2/2567 9:40:31น. 224
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและความเป็นเลิศ

       เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รวมถึง ประธานหลักสูตร คณาจารย์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน รักษาการหัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเพื่อความโปร่งใสและความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ เมืองมา หัวหน้างานพัสดุ และ คุณพงศ์ศิริ เดชมนต์ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา” รวมถึงวิทยากรจากกองคลัง คุณวรรณิภา เหล็กสิงห์ และ คุณอรพิน สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี ได้บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการและเอกสารการเดินทางไปปฏิบัติงานอย่างไร ให้ถูกต้อง”


       โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการและการเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุจริตโดยไม่เจตนา และส่งเสริมให้บุคลากรมีการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ

ข้อมูล / ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/
facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
27/2/2567 9:40:31น. 224
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน