มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสภานิสิต องค์การนิสิต เทา - งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26

27/2/2567 14:31:16น. 59
เทางาม
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567  มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสภานิสิต องค์การนิสิต เทา - งาม สัมพันธ์  ครั้งที่ 26 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีนางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต นางสาวสรณี เกิดทอง นักวิชาการศึกษา นายธนาวัฒน์ ยามูล นายกองค์การนิสิต นายกันต์ธีภพ นอนา ประธานสภานิสิต และนายณัฐพล จันทร์เสวก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. พิธีเปิดสัมมนา สภานิสิต องค์การนิสิต เทา - งาม สัมพันธ์ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Global Citizen สำคัญอย่างไรในยุคดิจิทัล / ภาวะผู้นำในศตวรรษที่  21” โดย ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ 2. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนานโยบายบนเส้นทางการปรับตัวทางสังคม" โดย คุณอนวัช มีเคลือบ นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 3. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่ประทับใจในองค์กร ของแต่ละสถาบัน - เสวนาในหัวข้อ "แนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกันขององค์กรนิสิต ในเครือ เทา - งาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรนิสิต"  - กลุ่มที่ 1 สภานิสิต ห้องประชุมบัวหลวง 1 - กลุ่มที่ 2 องค์การนิสิต ห้องประชุมบัวหลวง 2 4. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สภานิสิต องค์การนิสิต เทา - งาม สัมพันธ์ 5. นำเสนอผลการดำเนินงานจากการเสวนาร่วมกัน 6. ถอดบทเรียนกิจกรรมสัมมนาสภานิสิต องค์การนิสิต เทา - งาม สัมพันธ์ 7. ทัศนศึกษา “ชวนเพื่อนจูงน้อง ล่องเรือกับฉาน" (ล่องแก่งตำบลลานข่อย)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยทักษิณ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
27/2/2567 14:31:16น. 59
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน