คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต ในโครงการ ICT Open House 2023

27/2/2567 17:30:53น. 208
ICT Open House 2023
           เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานวิชาการ จัดโครงการ ICT Open House สำหรับนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ จากนั้น ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานโครงงานและเพิ่มพูนทักษะด้านการทำวิจัย รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ พร้อมมอบเหรียญเรียนดีให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลดังกล่าวอีกด้วย
            ซึ่งภายในโครงการมีนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 65 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้าน Graphic Design จำนวน 11 ผลงาน, ด้าน Mobile Application จำนวน 9 ผลงาน, ด้าน Web Application จำนวน 16 ผลงาน, ด้านการประมวลผลข้อมูล จำนวน 10 ผลงาน และด้านสื่อการเรียนรู้ และ Multimedia and Game จำนวน 19 ผลงาน
                    รางวัลชนะเลิศ ด้าน Graphic Design ได้แก่ “การออกแบบสร้าร้งสรรค์ Art toy สื่ออัตลักษณ์แมวไทยมงคลโดยเทคนิคนิคการออกแบบ 3 มิติ (Digital Sculpting) เพื่อศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของแมวไทย” ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
                    รางวัลชนะเลิศ ด้าน Mobile Application ได้แก่ “ระบบการแจ้งเตือนอุบัติเหตุฉุกเฉินผ่าน Line OA” ผลงานของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
                    รางวัลชนะเลิศ ด้าน Web Application ได้แก่ “ระบบขอใบอนุญาตเทศบาลแม่จัน” ผลงานของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
                    รางวัลชนะเลิศ ด้านการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ “แบบจำลองการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลการซื้อสินค้า เพื่อส่งเสริมการขาย กรณีศึกษา ร้านเปิ้ลรุ่งทิพย์ซูเปอร์มาร์ท” ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                    รางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อการเรียนรู้ และ Multimedia and Game ได้แก่ “การศึกษาสื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลําปาง โดยการผสมผสานเทคนิควิชวลเอฟเฟกต์” ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
27/2/2567 17:30:53น. 208
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน