นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเยี่ยม ด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (GI) ภายในงาน TSG ครั้งที่ 16

28/2/2567 12:08:33น. 186
TSGครั้งที่16
            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายสายฟ้า ศรุตเรืองชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้รางวัลเกียรติบัตรดีเยี่ยม (Certificate of Excellence) จากผลงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้กูเกิ้ลแอปชีตสําหรับงานสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการนําเสนอปากเปล่า กลุ่มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (GI) ภายในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศได้แสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) นอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในแต่ละสถาบันได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (GI) เป็นงานวิจัยทางด้านการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้าน การประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่บนคลาวด์แพลตฟอร์ม (Geospatial cloud computing) การเขียนโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics programming) ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) การใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเชิงพื้นที่ (Spatial Internet of Things: IoTs) การประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big data) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ (Spatial Decision Support System) การพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่ (Spatial modeling development) หรือโลกเสมือนจริงดิจิทัล (Digital Twin) เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
28/2/2567 12:08:33น. 186
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน