คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในคราวประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2 (2/2567)

29/2/2567 9:48:14น. 498
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2 (2/2567) ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (T205) อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา และได้มีการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2 (2/2567) โดยสรุปดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ชี้แจ้งประกาศคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polocy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ซึ่งเป็นประกาศฉบับที่ 2 ปรับปรุงเพิ่มเติมจากฉบับที่ 1 เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงาน และแสดงถึงเจตนารมณ์ของการบริหารงานคณะฯ และบุคลากรภายในคณะ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างค่านิยมที่สุจริตในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม และได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ (ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน) นำประกาศดังกล่าว ไปสื่อสารและเผยแพร่ให้แก่คณาจารย์ภายในหลักสูตร และบุคลากรในสำนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของหน่วยงานต่อคณบดี ในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะได้ร่วมกันถ่ายภาพเชิงสัญลักษณ์แสดงเจตนารมณ์ยืดหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สู่ค่านิยมขององค์กรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ยังได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมิน ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้มอบหมายให้นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะ กำกับติดตามการดำเนินงานภายในสำนักงาน ให้สอดคล้องตามแผนการดำเนินการป้องกันการทุจริต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการในการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร / วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
29/2/2567 9:48:14น. 498
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน