คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

1/3/2567 11:47:51น. 87
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ, คุณกัญจน์ชญา กอกน้อย ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน, คุณอันธิกา ใจดี ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป, คุณอมณมรกต บัวแดง ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ คุณธนรินทร์ คงเถื่อน ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา กรรมการคณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ EdPEx และเป็นผู้มีประสบการณ์การประเมิน EdPEx ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมได้แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นให้คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น จำแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงคณะ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพยกระดับคุณภาพการศึกษา ความยั่งยืนของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
1/3/2567 11:47:51น. 87
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน