ม.พะเยา จับมือ กสศ. , บพท. และ ท้องถิ่นทั่วไทยขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี

6/3/2567 9:34:50น. 543
ม.พะเยา จับมือ กสศ. , บพท. และ ท้องถิ่นทั่วไทยขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี

          ม.พะเยา จับมือ กสศ. , บพท. และ ท้องถิ่นทั่วไทยขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ และหน่วยจัดการเมือง นางสาวมารศรี เงินเย็น (ผู้จัดการโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้พะเยา) ลงพื้นที่ เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครตรัง และ เทศบาลเมืองเบตง เพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ (คุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ) นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ (นักวิชาการอาวุโส สำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ กสศ.) เมื่อวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

          25 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ ณ TK PARK เทศบาลนครยะลา เพื่อกระตุ้น “การสร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างความรู้สู่ชุมชน” นำโดย

                   นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา

                   พ.ต.อ.อารี สินธุรา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

                   นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

                   นายสุทธิพงษ์ ลายทิพย์ เครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเเละย่านเมืองเก่าตรัง

                   รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

          และดำเนินรายการโดย นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

          เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานและสร้างกลไกการขับเคลื่อนร่วมกันและสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนเมืองในงานมลายูเดย์ ครั้งที่ 9 ร่วมกับ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย

         วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2567 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานและสร้างกลไกการขับเคลื่อนเมืองร่วมกับภาคีเครือข่าย ตรัง " ออกแบบมนุษย์ที่รักการเรียนรู้ : เมืองเก่าทับเที่ยง" โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และนางสาววริฎฐา แก้วเกตุ นักวิชาการอาวุโส สำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ กสศ. จัดการประชุมขับเคลื่อนตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้Trang Learning City ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมเมขลา ชั้น3 เทศบาลนครตรัง

         เทศบาลนครตรังขับเคลื่อนเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เน้นการอนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่า และให้คนรุ่นหลังได้ร่วมออกแบบอนาคตพื้นที่เมืองเก่าทับเที่ยงร่วมกับประชาคมเมืองเก่าทับเที่ยงนำโดย โกติ่น เพื่อให้เยาวชนตรรังตระหนักและถึงภูมิปัญญาการสร้างเมืองเก่า รู้จักที่มาของตนเอง และ รู้จักรักษ์เมือง สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา

         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ TK PARK เทศบาลนครยะลา กสศ. และ ม.พะเยา ได้รับเชิญให้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ "TK.PARK เทศบาลนครยะลา" เทศบาลนครยะลา นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา จัดตั้งวง "Orchestra" ร่วมกับ ม. มหิดล หารายได้เป็นทุนการศึกษา 20ทุน/ปี ควบคู่กับการสร้าง Fab Lab ส่งเสริมทักษะอนาคต และ Digital Skill ให้เยาวชนบนชั้น 4 ของ TK PARK นอกจาก TK.PARK.เทศบาลนครยะลายังมี "Green Human Library" ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้สีเขียวเพื่อทุกคน และเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เข้ามาเรียนรู้ได้ทั้งหมดนี้ ทำให้เทศบาลนครยะลาได้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO GNLC



   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ / ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
6/3/2567 9:34:50น. 543
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน