คณะ ICT โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและหุ่นยนต์อัตโนมัติ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

11/3/2567 13:03:52น. 52
ห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและหุ่นยนต์อัตโนมัติ
          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้อประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45 คน ที่มาศึกษาดูงานเพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จุดประกายการคิดออกแบบนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี และสามารถนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนใช้ชีวิตจริง รวมถึงการวางแผนเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การต้อนรับ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวแนะนำภาพรวมคณะฯ พร้อมด้วย ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ แนะนำหลักสูตร และ ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ แนะนำหลักสูตร
           จากนั้นนำคณะศึกษาดูงาน เดินเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และวงจรดิจิทัล และห้องปฏิบัติการระบบอัจฉริยะและหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ เป็นผู้แนะนำและให้ข้อมูลด้านระบบอัจฉริยะและหุ่นยนต์อัตโนมัติ พร้อมทั้งมีอาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ ได้แนะนำข้อมูลหุ่ยนต์เสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม และมีการจัดแสดงผลงานโครงงานของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คณะครู และนักเรียนได้รับชม และสอบถามข้อมูลตามความสนใจอีกด้วย


Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน