มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

11/3/2567 15:54:14น. 62
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
                  มหาวิทยาลัยพะเยาให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบุคลากรมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันสนับสนุน ให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผ่านกิจกรรมอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ถือเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการทำงานด้วยคู่มือปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น