กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1

12/3/2567 14:43:48น. 54
ความเสี่ยง

วันที่ 8 มีนาคม 2567 กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองกิจการนิสิต มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เป็นไปตามเกณณ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วย

  (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง

(4) การบริหารงานบุคคล

และะการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ประกอบด้วย

(1 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
12/3/2567 14:43:48น. 54
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน