คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx 200 ประจำปีการศึกษา 2566

13/3/2567 10:58:11น. 61
โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx 200 ประจำปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมที่ 1 “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการคณะตามเกณฑ์ EdPEx

          เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx 200 ประจำปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมที่ 1 “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการคณะตามเกณฑ์ EdPEx ให้กับบุคลากรทุกท่านภายในคณะฯ และแนวทางในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้กับทีมผู้บริหารคณะฯ” โดยในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก “ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต” รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 3 และห้องกายภาพบำบัด (เตียงสูง) ชั้น 1 ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.กภ.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมกับนำทีมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ อ.ดร.กภ.พัชรียา อัมพุธ ผศ.ดร.กภ.อรรจน์มน ธรรมไชย ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ อ.ดร.กภ.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา ผศ.ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล และบุคลากรคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคณะฯ เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นเลิศตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ต่อไป 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
13/3/2567 10:58:11น. 61
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน