คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2567 และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

14/3/2567 10:59:57น. 90
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

    วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากร เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากร สร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร

    ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ได้ชี้แจงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับหน่วยงานภายใน (UP-ITA) เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยเป็นระบบที่สอดรับกับการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาล และความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาการดำเนินงานตามเกณฑ์ ITA ภายในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานและข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานภายใต้การจัดการที่ได้มาตรฐานและกลไกที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไปPrint Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน