กองกิจการนิสิต จัดประชุมชมรมนิสิตส่วนกลาง เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2567

14/3/2567 15:39:49น. 45
ชมรม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 กองกิจการนิสิต จัดประชุมชมรมนิสิตส่วนกลาง เพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของชมรมนิสิตส่วนกลาง จำนวน 27 ชมรม ในรอบปีการศึกษา 2566 และให้นิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของชมรม รวมทั่งเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการยกประเด็นในเรื่องต่างๆ และข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการบริหารจัดการของชมรม และวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของแต่ละชมรม ดังนี้   

          1. ประเด็นการมีส่วนร่วมและข้อหารือ

               - สรุปผลการดำเนินงานของชมรมนิสิตส่วนกลางในปีการศึกษา 2566 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

              - การดำเนินงานบริหารจัดการขมรมนิสิตส่วนกลาง และการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2567

      2. สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วมในโครงการ

               - กรรมการชมรมนิสิตส่วนกลาง จำนวน 54 คน (27 ชมรม)

               - บุคลากรกองกิจการนิสิต จำนวน 4 คน

       3. ผลจากการมีส่วนร่วม

                 - ได้รับทราบผลการดำเนินงานของชมรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาจากการดำเนินกิจกรรมและข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในปี 2567

                - คณะกรรมการชมรมนิสิตส่วนกลาง ทั้ง 27 ชมรม ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการชมรมทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริหารชมรม การจัดทำแผนปฏิบัติการของชมรม ในปีการศึกษา 2567

                - ได้รับทราบแนวทางการจัดทำปฏิทินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2567

          4. การนำผลจากการดำเนินโครงการไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

          ทั้งนี้ จากการประชุมกองกิจการนิสิต ได้สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการชมรมนิสิตส่วนกลาง ไปวางแผนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานดังนี้

  • วางแผนการจัดตั้งระบบชมรมส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ
  • วางแผนการอบรมเพิ่มศักยภาพชมรมนิสิตส่วนกลาง และทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะแก่กรรมการของชมรม
  • การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมของชมรมนิสิตส่วนกลาง


 

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
14/3/2567 15:39:49น. 45
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน