หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ ร่วมมือกับ คณะศิลปศาสตร์ มทร. พระนคร จัดงานสัมมนาสุดปัง

16/3/2567 10:06:40น. 51
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ ร่วมมือกับ คณะศิลปศาสตร์ มทร. พระนคร จัดงานสัมมนา “การออกแบบแผนธุรกิจ แผนการตลาดธุรกิจสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว โดยใช้สื่อออนไลน์”
วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกันจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “การออกแบบแผนธุรกิจ แผนการตลาดธุรกิจสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว โดยใช้สื่อออนไลน์” ณ ห้องประชุม LA102 อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งานสัมมนาดังกล่าว กำกับดูแลและให้คำปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ในรายวิชาสัมมนา และภายใต้ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ผลิกโฉมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจสุขภาพบนฐานนวัตกรรมดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมเกี่ยวกับปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มที่เผชิญหน้าการพัฒนาที่รวดเร็วของกิจกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งรูปแบบและพัฒนาการของการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ การอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมสมัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาสร้างสรรค์แนวทางต่างๆ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของการแก้ปัญหาและวางแผนยุทธวิธีในการบริหารยุทธศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหา ด้วยการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาบนพื้นฐานของปัญหาที่เป็นปัจจุบัน
🙏🏻ขอขอบคุณรูปภาพจาก
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร. พระนคร
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน